Foto slajder SDS Na Targówku 650px

Zasady przyjmowania:

  1. Osoby ubiegające się o skierowanie do Domu odbywają rozmowę wstępną z dyrektorem Domu lub osobą wyznaczoną przez dyrektora.
  2. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach Domu, wpisywana jest na listę osób oczekujących. W czasie oczekiwania na miejsce może , za zgodą kierownika Działu korzystać z zajęć prowadzonych w ŚDS w formie klubowej.
  3. Wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny i całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile takie posiada.
  4. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy .
  5. Odpłatność ze korzystanie z usług Domu, sposób oraz termin wnoszenia odpłatności określone są w decyzji administracyjnej.
  6. Termin przyjęcia do Domu ustala dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
  7. Po raz pierwszy uczestnik przyjmowany jest do Domu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  8. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, uczestnika kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  9. Okres, na jaki uczestnik został skierowany do Domu, może zostać przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.