Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Dom prowadzi również miejsce całodobowego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, korzystających jednocześnie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” w formie wsparcia dziennego.
Dom posiada 60 miejsc, w tym:
30 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A)
30 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)
Do miejsca całodobowego pobytu równocześnie może zostać skierowanych 3 uczestników Domu.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” mogą być kierowane osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”” zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności Domu i rocznych planów pracy, opracowywanych oddzielnie dla uczestników przewlekle chorych psychicznie i oddzielnie dla uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, obejmuje w szczególności:
1. Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
2. Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno-poznawcze,
3. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych,
4. Poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
7. Niezbędną opiekę,
8. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego decyzją administracyjną w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Korespondencję można składać:
bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Targówku”, ul. Św. Wincentego 85, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00,
za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”, ul. Św. Wincentego 85, 03 291 Warszawa,
za pomocą poczty elektronicznej na adres: sds@sds-targowek.waw.pl

Zadania

Do głównych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” należy:

  1. Udzielanie wsparcia społecznego osobom, które przejawiają poważne trudności w czynnościach życia codziennego, zwłaszcza w kształtowaniu stosunków z otoczeniem
  2. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
  3. Umożliwianie pełnienia i udzielanie wsparcia w podejmowaniu ról społecznych.
  4. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
  5. Zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
  6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Podstawy prawne

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, która działa na terenie Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy.

Podstawę prawną działania Domu stanowią:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ,
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r.
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/1128/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” przy ul. Św.  Wincentego 85 w Warszawie.